Reglement WTC Velocitas Best

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat minimaal uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris (ledenadministratie)
 • Penningmeester
 • Lid (wegkapiteins/kleding)

Bestuursleden worden door de leden gekozen tijdens de ledenvergadering.

De zittingsperiode van bestuursleden is 4 jaar. Zij treden af volgens een rooster van aftreden.

COMMISSIES

VELOCITAS heeft de volgende commissies:

Toercommissie:

Deze commissie draagt zorg voor het toertochten programma en het tijdsschema voor de trainingsavonden.
De commissie wordt ieder jaar op de ledenvergadering gekozen.

Evenementencommissie:

Deze commissie draagt zorg voor het organiseren van feesten indien daar aanleiding voor is.
De commissie wordt ad hoc samengesteld in overleg met het bestuur. 

De Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit 2 leden welke het financiële beleid van de vereniging controleert.
De zittingsduur in de kascommissie is 2 jaar, met dien verstande dat jaarlijks een lid aftreedt. Het aftredende lid wordt aangevuld door een nieuw lid.

LEDEN

 • De minimale leeftijd tot toetreding bedraagt 16 jaar.
 • Leden dienen zich middels een inschrijvingsformulier aan te melden en de contributie te hebben voldaan.
 • Het bestuur besluit tot toetreding als lid.
 • De leden dienen zich te houden aan het clubreglement. 
 • Leden zijn te herkennen aan hun clubkleding.

ASPIRANT LEDEN

Nieuw aangemelde leden rijden tijdens het lopende jaar als aspirant lid mee. Ze melden zich via het aanmeldingsformulier aan bij de secretaris. Het aspirantlidmaatschap gaat in zodra de contributie door de penningmeester ontvangen is. Ze kunnen zowel aan trainingsritten, aan de tijdrit en de toertochten deelnemen.  Ze rijden mee op eigen risico, betalen de normale contributie, dienen zich te houden aan het reglement en zich aan te passen aan de groep. Na afloop van het wielerseizoen bepaalt het bestuur of het aspirant lid volwaardig lid wordt. Hierna dienen ze de clubkleding aan te schaffen.  

Voor aspirant leden blijft de mogelijkheid van tussentijds evalueren openstaan. Dit ter voorkoming dat het aspirant lid ten onrechte de indruk krijgt dat hij na het einde van het seizoen automatisch lid wordt.

GASTRIJDERS

Gastrijders zijn personen die zelf aansluiten bij de groep of worden uitgenodigd door een lid van onze vereniging. Degene die de gastrijder uitnodigt, bespreekt met hem het reglement, zodat de gastrijder weet waar hij zich aan te houden heeft. De gastrijders kunnen aan trainingsritten deelnemen maar niet aan andere activiteiten. Ze rijden mee op eigen risico, dienen zich te houden aan het reglement en zich aan te passen aan de groep.

CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De contributie dient uiterlijk 3 weken na de ledenvergadering voor het komend seizoen door overboeking naar bankrekening NL85RABO0121033767 van WTC Velocitas geboekt te zijn.

TRAINING

De trainingen vinden plaats op maandag- en donderdagavond en op zondagochtend. De starttijden alsmede het programma van de toertochten worden ieder jaar door de toercommissie vastgesteld. Dit wordt op de site gepubliceerd.

Op woensdagmiddag wordt door de groep “Het Klein Verzet” tochtjes van 50 à 60 km gereden met een max. snelheid van 25 km per uur. De start is om 13.30 uur bij de Prinsenhof aan de Hoofdstraat.

Alle groepen vertrekken vanaf de Zaagbok/Parallelweg.

Groep 1 vertrekt als eerste, groep2 een minuut later en groep 3 weer een minuut later.

Als tijdens de trainingsritten het aantal deelnemers groter is dan 25 personen wordt uit veiligheidsoverwegingen de groep gesplitst, waarbij na de eerste 25 personen een tussenafstand wordt gecreëerd van 100 m (afstand tussen 2 lantaarnpalen).

De eerste 20 km (tot Oisterwijk) wordt niet harder gereden dan 30 km per uur.

 

Er wordt getraind op drie niveaus, te weten:

 • Niveau I heeft geen snelheidsbeperking (Groep 1)

 • Niveau II heeft een richtsnelheid van 38 km per uur (Groep 2)
  • Deze snelheid wordt aangepast aan de weersomstandigheden en aan de mogelijkheden van de groep. Hierbij staat voorop dat iedereen bij de groep moet kunnen blijven. De aanwijzingen van de wegkapiteins zijn hierbij leidend.
  • Tijdens de sprint bij het Rouwven geldt geen snelheidsbeperking. Het sprinttraject eindigt hier 100 m voor de gevaarlijke kruising.
  • Bij het overnemen mag de gereden snelheid niet overschreden worden
  • Als er personen moeten lossen dient gewacht te worden tot de groep weer compleet is (opvangen). De wegkapitein kan evt. iemand aanwijzen om degene met “mindere benen” uit de wind te zetten of terug te brengen naar de groep. 

 • Niveau III rijdt met een richtsnelheid ca. 30 km per uur (Groep 3)
  • Deze snelheid wordt aangepast aan de weersomstandigheden en aan de mogelijkheden van de groep. Hierbij staat voorop dat iedereen bij de groep moet kunnen blijven. De aanwijzingen van de wegkapiteins zijn hierbij leidend.
  • Tijdens de sprint bij het Rouwven geldt geen snelheidsbeperking. Het sprinttraject eindigt hier 100 m voor de gevaarlijke kruising.
  • Bij het overnemen mag de gereden snelheid niet overschreden worden.
  • Als er personen moeten lossen dient gewacht te worden tot de groep weer compleet is (opvangen). De wegkapitein kan evt. iemand aanwijzen om degene met “mindere benen” uit de wind te zetten of terug te brengen naar de groep.

 

Iedereen is verplicht de verkeersregels in acht te nemen. Het dragen van een helm wordt verplicht gesteld. Het wordt sterk aanbevolen dat op de fiets een bel gemonteerd is. Iedereen rijdt volledig voor eigen rekening en risico.

Bij het oversteken van drukke kruisingen en bij het binnenrijden van bebouwde kommen dient er vaart geminderd (ca. 28 km per uur) en op elkaar gewacht te worden.

Mocht er een van de leden materiaalpech krijgen, dan worden er, in overleg met de wegkapitein 2 leden aangewezen om hulp te bieden. De rest fietst door om na 10 minuten om te draaien zodat men als men elkaar tegen komt kan hergroeperen en de rit vervolgen. 

Indeling van de groepen wordt door de leden zelf bepaald.

Eenieder dient zich aan de snelheden van de desbetreffende groep te houden of over te stappen naar een andere groep.

Het is ieders verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken indien een ander zich niet houdt aan het reglement.

NIEUWSBRIEVEN

Nieuws en activiteiten worden gecommuniceerd middels Nieuwsbrieven op onze site.

KLEDING

De leden zijn verplicht tijdens alle trainingsritten en tijdens de maandelijkse toertochten de meest recente clubkleding te dragen.
De aan leden verstrekte clubkleding is eigendom van het clublid. 

TOERTOCHTEN

Er wordt gestreefd om +/- 8 keer per jaar aan toertochten deel te nemen.

Deze tochten worden op een zodanige snelheid, ca. 30 km per uur, gereden dat ieder lid in staat is om aan deze tochten deel te nemen. Op een zo’n danige manier dat we gezamenlijk thuis komen.

 

Ingangsdatum: 13-03-2019